Euroopa Liidu ja Eesti programmide ja fondide andmebaas

EUROOPA LIIDU PROGRAMMID

Nimi / link

Taotluste vastuvõtt

Valdkonnad

Erasmus+
õpiränded
1. veebruar 2018 õpiränne, kooliarendus, õpilasvahetus, keeleõpe, õppepraktika, noorteprojektid jne.
Erasmus+
strateegiline koostöö
21.märts 2018 koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine ning uuenduslike ja vajalike lahenduste või toodete loomine, ellu rakendamine või  ülevõtmine haridus 
Erasmus+
noored
vt. kodulehelt programm toetab noorte oskuste ja pädevuste arendamist läbi aktiivse osaluse, noorte vabatahtlikku tegutsemist, noorootöö kvaliteedi tõstmist ning noortevaldkonna poliitikate kujundamist
Erasmus+ spordiprogramm 5. aprill 2018 rahvusvahlised spordi koostööprojektid ja üle-euroopalised spordivõistlused
INTERREG Kesk-Läänemere programm vt. kodulehelt konkurentsivõimalise majanduse toetamine, ühiste ressursside säästev kasutamine, heade ühenduste loomine piirkonnas, kvaliteetse oskustööjõu ning sotsiaalselt sidusa piirkonna arendamine
INTERREG Eesti - Läti programm vt. kodulehelt aktiivne ja atraktiivne ärikeskond, puhas elukeskond, integreeritud tööturg
Kodanike  Euroopa vt. kodulehelt Euroopa identiteedi ja sidususe suurendamine.

EL STRUKTUURIFONDID JA MAAELU FONDID

Linnaliste piirkondade arendamine Linnapiirkondades omavalitsuste koostatud investeeringute kava alusel investeeringud vabaajakeskustesse ja spordiobjektidesse
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm vt. kodulehelt atraktiivsete teemaparkide, mitmekesiste aktiivse puhkuse võimaluste, veeturismi edendavate väikesadamate või kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike objektide väljaarendamine külastusobjektidena
Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine vt. kodulehelt meetme eesmärk on Eestit külastavate väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine, motiveerides korraldama Eestis rahvusvahelisi konverentse ning kultuuri- ja spordiüritusi
Leader vt. kodulehelt maapiirkonna elukeskkonna atraktiivsus, elukvaliteet, kohalik aktiivsus

MUUD RAHVUSVAHELISED FONDID

NORD+
Põhjamaade Ministrite Nõukogu
vt. kodulehelt programmi eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke

EESTI PROGRAMMID JA FONDID

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm 15. veebruar, 15. september regionaalsed investeeringud hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks
Hasartmängumaksu Nõukogu püsiv erinevad spordiprojektid ja spordirajatised
Integratsiooni Sihtasutus erinevad kunkursid vt. kodulehelt keeleõppe ja mitte-eestlaste integratsiooniga seotud projektid
KÜSK - Kodanikuühiskonna Sihtkapital erinevad konkursid vt. kodulehelt ühenduste tegevusvõimekuse arendamine
Eesti Kultuurkapital 20. veebruar, 20. mai, 20. august, 20. november erinevad spordiprojektid - üritused, koolitused
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus